MediaTech Central Europe

Drieňová 34, Bratislava 821 02

Slovenská Republika

 

Otváracie hodiny

Po-Pia: 8:00 - 16:30

+421-2-20 999 700

Telefón  

 


Mail   mediatech@mediatech.sk

SK    EN  
Jazyk

ISO 9001:2008

Certifikát

                      

Reklamačný poriadok

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti MediaTech.

     Vážený zákazník, zakúpili ste si vysokokvalitný technický výrobok, ktorý Vám pri správnej starostlivosti bude slúžiť dlho a spoľahlivo.

     Aby ste predišli prípadným problémom, odporúčame Vám pred prvým použitím výrobku dôkladne sa oboznámiť s návodom na použitie, ktorý ste obdržali spolu s výrobkom, a dôsledne sa ním riadiť. Vyhnete sa tak poškodeniam výrobku spôsobeným nesprávnym použitím, ako aj následným neoprávneným reklamáciám.

1. Kontrola výrobku pri prevzatí 

     Pri preberaní výrobku je kupujúci povinný presvedčiť sa o kompletnosti dodávky, zhode sériových čísel výrobku s údajmi v dodacom/záručnom liste a o stave výrobku. Pri osobnom odbere predávajúci neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo a druh výrobku. Pri zasielaní výrobku prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný výrobok prehliadnuť pri jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia výrobku alebo nekompletnosti zásielky v zmysle prepravného listu je kupujúci povinný ihneď spísať s prepravcom zápis o škode a následne kontaktovať predávajúceho.

     Reklamácie na nefunkčnosť výrobku, ktorá sa prejaví ihneď po jeho dodaní, ako aj reklamácie na zjavné vady (poškriabanie, zlomenie, prasknutie) je možné uplatniť v skrátenom reklamačnom konaní do 24 hodín od prevzatia výrobku. 

2. Vady výrobku 

     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je uvedená v záručnom liste. Ak tento údaj v záručnom liste chýba, na výrobok sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pri použitom výrobku 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

     Kupujúci je povinný uplatniť vady výrobku bez zbytočného odkladu, t.j. ihneď po ich zistení. Spolu s výrobkom je povinný predložiť (originálny obal a všetko príslušenstvo,) originál/kópiu faktúry alebo pokladničného dokladu, záručný/dodací list, ... Výrobok nesmie mať poškodený, zmenený, odstránený či nečitateľný názov, výrobné číslo, štítky, plomby, ani odňatý ochranný kryt. Údaje v dokladoch k výrobku nesmú byť nečitateľné alebo zmenené (prepisované).

3. Reklamácie 

     Reklamácie sa uplatňujú v sídle predávajúceho. Ak kupujúci požaduje odstránenie vady výrobku opravou, a v záručnom liste je na účely záručných opráv uvedený iný subjekt ako predávajúci, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako sídlo predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu u tohto subjektu.

     Ak je potrebné zaslať výrobok predávajúcemu alebo servisnému stredisku, zabaľte ho do (vhodného, najlepšie) originálneho obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a zásielku označte príslušnými symbolmi označujúcimi prepravu krehkého tovaru. K výrobku je potrebné priložiť sprievodný list s podrobným popisom vady.

     Pri oprave výrobku môže dôjsť k vymazaniu uložených dát, preto Vám odporúčame tieto si vopred zálohovať.

     Reklamácie sa vybavujú v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia, ak nebude dohodnutá dlhšia lehota. Ak sa výrobok zasiela, lehota 30 dní začína plynúť od jeho prevzatia predávajúcim alebo servisným strediskom. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby šlo o neodstrániteľnú vadu.

4. Rozsah záruky 

     Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou niektorého dielu výrobku. Záruka sa nevzťahuje na mechanické, tepelné či chemické poškodenia výrobku vrátane poškodenia počas prepravy po prevzatí výrobku kupujúcim.

     Záruka nepokrýva najmä

 • vady spôsobené neodbornou inštaláciou alebo inštaláciou v rozpore s návodom na použitie
 • vady spôsobené nesprávnou údržbou alebo zanedbaním údržby
 • vady spôsobené nesprávnym používaním, používaním v rozpore s návodom na použitie alebo s osobitnými technickými normami, s ktorými predávajúci kupujúceho pri preberaní veci oboznámil
 • vady spôsobené používaním výrobku s iným než výrobcom odporučeným príslušenstvom
 • vady spôsobené nepriaznivými vonkajšími vplyvmi, napr. náhlymi zmenami teploty či vlhkosti, slnečným či iným žiarením, elektromagnetickým poľom, prepätím v sieti, na vstupoch, výstupoch alebo kryte, chybným napájacím alebo vstupným napätím a jeho nevhodnou polaritou, napätím spôsobeným elektrostatickým výbojom (blesk), chemikáliami, vniknutím tekutín, predmetov, prachu či hmyzu
 • vady spôsobené nesprávne nainštalovaným programovým vybavením
 • vady spôsobené zásahmi neautorizovaných subjektov
 • pravidelnú údržbu a opravy alebo výmenu súčiastok v dôsledku bežného opotrebenia
 • spotrebný materiál, u ktorého sa predpokladá pravidelná výmena počas celej životnosti výrobku (batérie a pod.)
 • náklady na dopravu a riziká spojené s dopravou vášho výrobku k a od predávajúceho alebo servisného strediska

5. Práva kupujúceho 

    Pri oprávnenom uplatnení reklamácie má kupujúci právo:

 • na bezplatnú opravu výrobku, ak ide o odstrániteľnú vadu. Pri výmene vadného dielu výrobku za nový v rámci opravy kupujúci nemá nárok na vydanie dielu, ktorý bol vymenený.
 • na výmenu výrobku za nový alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny dobropisom), ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo o odstrániteľné vady vyskytujúce sa opakovane bez ohľadu na ich druh a brániace tomu, aby sa výrobok mohol užívať na určený účel. Kupujúci má právo zvoliť si medzi výmenou výrobku alebo vrátením kúpnej ceny; svoju voľbu následne nemôže zmeniť. Ak dôjde k výmene, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového výrobku.

6. Pozáručné opravy a neoprávnené reklamácie 

     Predávajúci a servisné strediská vykonávajú i pozáručné opravy. V prípade pozáručnej opravy je kupujúci povinný okrem nákladov na samotnú opravu uhradiť i náklady spojené s manipuláciou a dopravou reklamovaného výrobku od a ku kupujúcemu.

     V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný okrem prepravných nákladov uhradiť aj náklady spojené s konaním o uznaní reklamácie výrobcom (manipulačné náklady), vo výške 14,94 € bez DPH. Tieto je kupujúci povinný uhradiť do 14-tich kalendárnych dní od skončenia reklamačného konania na základe výzvy predávajúceho alebo servisného strediska, pričom reklamovaný výrobok bude kupujúcemu odovzdaný alebo zaslaný až po ich úhrade.

     Ceny za realizáciu pozáručného servisu sú pevne stanovené a zákazník sa zaväzuje svojim podpisom uhradiť náklady s týmto servisom spojené.

     Cena za servisný zásah realizovaný spoločnosťou MediaTech, s.r.o. je stanovená podľa  skutočne odpracovaných merných jednotiek (mj), pričom sa započítava aj každá začatá mj. (1 mj = 10 minút) a fakturované budú aj použité náhradné diely podľa aktuálneho cenník

  • Výroba a servis kabeláže 4,98 € bez DPH (5,93 € s DPH)
  • Servis analógových zariadení a ich súčastí 6,64 € bez DPH (7,9 € s DPH)
  • Servis digitálnych zariadení a ich súčastí 9,96 € bez DPH (11,85 € s DPH)

Pre zariadenia, ktoré si zákazník nevyzdvihne do 30 dní od oznámenia o ukončení servisu, bude fakturované skladné, vo výške 0,13 € bez DPH za každý začatý deň. 

     Na zariadenie, na ktorom bol vykonaný pozáručný servis sa vzťahuje záruka 1/2 roka od ukončenia servisu, pričom záruka sa vzťahuje len na časti zariadenia, ktoré boli vymenené, resp. opravené. 

     7. Záverečné ustanovenia 

     Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok. Zmeny, doplnky a ich účinnosť predávajúci zverejní na www.mediatech.sk.

     Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú účinné od 1.1.2009.